Styrelsemötesprotokoll 30-31/10 2019 Hesselby Slott.

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET PÅ HESSELBY SLOTT DEN 30-31 okt, 2019

1.     Vi inledde med frukostmöte. Osorterade tankar om dagens agenda.

2.     Ordförande, Tove, öppnar mötet i därför avsett mötesrum.

3.     Under punkten Kommunikation, tydlighet och arbetsfördelning diskuterades styrelsens slutna FB-grupp och vi bestämde oss för att behålla den, då vi snabbt behöver besluta eller diskutera ting, som inträffar mellan styrelsemötena, som bestämdes till två om året, förutom årsmötet.

Vår sekreterare, Lisbet, sänder ut blanketter för ifyllande, om någon i styrelsen har utfört uppdrag för föreningens räkning.

P.g.a. kommunikationsproblem i det förflutna, blev det viktigt att diskutera en policy för umgängeston och tydlighet i våra budskap. Alla i den närvarande styrelsen och därtill Tommy, vice ordförande, som hade diskuterat detta före mötet, var eniga om att det ska vara en öppen och fri debatt i föreningen men också ärlig, sanningsenlig och förnuftig. Samtalsklimatet måste vara tolerant och respektfullt.

4.     Vi gick igenom de beslut som hade fattats i FB-gruppen, som en samman fattning. Dit hörde beslut om inköp av jourtelefon med billigt företags abonnemang (Hallon) samt att Carina Karlsson hade aviserat sitt avhopp. Hon står dock kvar som suppleant i styrelsen till nästa årsmöte, då hon är vald på ett år.

5.     Under rubriken Planering av aktiviteter och möten nästa år, 2020, talade vi delvis om visioner, då vi ännu inte fått veta huruvida vi får pengar från Folkhälsomyndigheten.

Så här ser dock den tänkta planeringen ut:

  • Söndagen den 16/2-20 kl. 13.00 håller lokalföreningen i Stockholm sitt årsmöte.
  • Lördagen den 22/2-20, kl. 13.00 håller riksföreningen sitt årsmöte.
  • Den 15-17/4-20 EASL-kongress i London.
  • En NAFLD/NASH-undersökning, öppen för alla, under två dagar, på Karolinska sjukhuset eller tillsammans med sprutbytesbussen under april-maj.
  • För WHD (World Hepatitis Day), den 28 juli, planerar vi en annons i en tidning, för att locka fler medlemmar och upplysa om att hjälp finns.

Under hösten vill vi ha föreläsningar. Där fanns olika önskemål, någon vill ha kostexpert, någon hjärnexpert och många vill ha föreläsning om de nyaste rönen och de senaste medicinerna för hepatit B- och C-patienter. Vi planerar att försöka få Anders Hansen som hjärnexpert.

6      Genomgång av nuvarande ekonomi och vad den innebär för föreningens aktiviteter under resten av 2019. Vår kassörska Lotta gick igenom våra konton och vår situation. Alla var eniga om att vi ville göra något för våramedlemmar.

Tove utsågs att ordna en guidad tur på Moderna museet, följd av en brunch i museets vackra restaurang den 8/12. Vi budgeterade för 25 personer enligt devisen ”först till kvarn”.

Vi enades också om att köpa en ny dator till Lotta, som har ärvt en gammal dator av företrädaren, som tar mycket tid i anspråk att använda, då den är extremt långsam.

I den gamla styrelsen hade ordförande, kassör och medieansvarig var sin dator, eventuellt också någon ytterligare medan vi bara har ärvt denna enda. Därför kommer det att bli aktuellt med inköp av minst en dator till om finanserna nästa år räcker till.

Vi kommer också att byta bank från Nordea till SEB, då vi där kan få ett billigare abonnemang med Swishnummer till ett av kontona. Detta kommer självklart att aviseras på hemsidan i god tid.

7.     Vi diskuterade vilket sjukdomsfokus vi skulle ha fram till årsmötet. Vi enades om uppsökande verksamhet, förstärka vår närvaro om hep C på FB.

8.     Under övriga frågor berättade Tove och Lotta om planer på en ny, klar och redig hemsida.

Stockholm den 21/11-19

Tove Frisch, ordförande och sekreterare, då vår sekreterare Lisbet är sjuk och har opererats.