Senast reviderad 2008-03-11.

§ 1 Namn och ändamål

Föreningens namn är Riksföreningen Hepatit C, RHC, med säte i Stockholm.

Organisationen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

RHC är en ideell organisation, vars ändamål är att samla människor som har/haft hepatit C virus (HCV) eller som anhörig, och skall tillvarata deras intressen genom:

 • att med förenings- och bildningsverksamhet medverka till att bryta den isolering som medlemmarna kan drabbas av.
 • att genom sammankomster och personliga kontakter ge råd och stöd till medlemmarna.
 • att bilda opinion kring hepatit C frågor samt verka för att minimera fortsatt smittspridning.
 • att skapa och upprätthålla sådan kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal som kan vara av värde för medlemmarna.
 • att verka för vetenskaplig forskning och utveckling bedrivs om sjukdomen.
 • att samarbeta och utbyta erfarenheter med andra organisationer såväl inom som utom landet.

 

§ 2 Organisationens uppbyggnad

RHC:s organisation är uppbyggd på följande sätt:

Riksförening med enskilda medlemmar samt med lokalföreningar på de platser där medlemmar vill bedriva lokal verksamhet.

Riksföreningen svarar för den övergripande verksamheten samt är rådgivande organ åt Lokalförening i deras verksamhet.

Lokalförening verkar på lokal nivå, och fungerar som en stödförening samt aktivt forum för dess medlemmar.

§ 3 Medlemskap

Medlem är den som erlagt fastställd medlemsavgift.

Medlemsavgift utgörs av avgift till riksföreningen och i förkommande fall lokalförening, samt fastställs vid respektive årsmöte. Dessutom fastställer årsmötets stämma hur mycket av medlemsavgiften som skall fördelas till respektive lokalförening, dock högst 1/2 av avgiften.

Medlem som ej erlagt fastställd medlemsavgift under kalenderåret anses ha utträtt ur föreningen.

Utträde begärs hos styrelsen.

Medlem som brutit mot stadgarna, skadat eller motarbetat föreningen, kan uteslutas genom beslut av riksföreningens styrelse.

Medlemsregister skall på ett betryggande sätt skyddas mot obehörig insyn.

Lokalförenings styrelse föreslår till riksföreningen utmärkelsen hedersmedlem. Medlemskapet bygger på att den tilldelade bör ha uträttat något extra ordinärt för föreningen. Beslut fattas om hedersmedlemskap på riksföreningens årsmöte.

§ 4 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgar skall fattas av årsmöte med minst 2/3 av rösterna från närvarande medlemmar eller av två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie, med enkel majoritet.

§ 5 Motioner

Varje medlem har rätt att skriftligen framföra förslag till RHC:s samtliga instanser och få dem behandlade.

Motioner som skall behandlas på årsmöte, skall skriftligen tillställas styrelsen senast 15 januari samma år.

Motioner skall jämte styrelsens yttrande tillställas medlemmarna före årsmötet.

§ 6 Valberedning

Valberedning skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande.

Lokalföreningarna nominerar kandidater till styrelseposter senast den 31 januari det år årsmöte hålls.

Valberedningen skall vid behov komplettera med kandidater.

Valberedningen skall delge Lokalföreningarna lista på samtliga föreslagna kandidater jämte sitt förslag till riksstyrelse senast fyra veckor före utsatt årsmöte.

§ 7 Årsmöte

Årsmöte sammankallas av styrelsen och hålls före utgången av mars månad varje år.

Kallelse till årsmöte skall tillställas medlemmarna senast 4 veckor i förväg. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret samt valberedningens förslag till styrelse för nästkommande verksamhetsperiod, publiceras senast 2 veckor innan årsmötet på riksföreningens hemsida och finns även att rekvirera från riksföreningens kansli.

Extra årsmöte hålls inom 6 veckor, när styrelsen, revisorerna, sex Lokalföreningar eller minst ½ av medlemmarna så begär. Kallelse till extra årsmöte kan sändas ut med kortare kallelse tid än för ordinarie årsmöte, dock minst 14 dagar i förväg. Kallelsen skall innehålla uppgift om ärende som skall behandlas vid mötet. Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden, som angivits i kallelsen.

Har externa revisorer utsetts skall dessa kallas till årsmöten. De har yttrande- och förslagsrätt.

Röstberättigade är medlemmar enligt röstlängd.

Vid ordinarie årsmöte skall särskilt förekomma:

 1. Öppnande av årsmöte av styrelsens ordförande eller av annan utsedd styrelseledamot.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Ansvarsfrihet för avgående styrelsen.
 10. Motioner samt förslag från styrelsen.
 11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande period.
 12. Fastställande av budget och medlemsavgift.
 13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av den övriga styrelsen.
 16. Val av suppleanter till styrelsen.
 17. Val av två revisorer, varav minst en revisor skall vara medlemmar i RHC.
 18. Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen.

För att bevara kontinuiteten i styrelserna bör ej mer än 50 % av ledamöterna nyväljas samtidigt.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid sluten omröstning och lika röstetal, sker ny sluten omröstning. Kvarstår då lika röstetal sker avgörande genom lottning.

§ 8 Styrelse

Styrelsen är verkställande organ mellan årsmöten. Styrelsen kan och bör delegera beslutanderätten till eventuellt arbetsutskott (AU) och/eller till styrelseledamot när så bedöms erforderligt.

Ledamöter till styrelsen väljs på ordinarie årsmöte för en tid av två år. Om kompletteringsval måste genomföras sker val på annat stadgeenligt utlyst möte.

Styrelsen skall bestå av 5, 7 eller 9 ledamöter, antalet beslutas av årsmötet.

Styrelsen konstituerar sig själv och besätter, utöver ordförande, följande funktioner; vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

Styrelsen samlas på kallelse av ordföranden eller när minst 3 av ledamöterna så begär.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Tjänstgörande ordförande har utslagsröst.

Om ordföranden under pågående mandatperiod blir förhindrad att utföra sina åligganden skall vice ordförande överta ordförandeskapet.

Om kassör under pågående mandatperiod blir förhindrad att utföra sina åligganden skall styrelsen snarast i samråd med revisorerna utse ny kassör.

§ 9 Styrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet utgörs av högst fem ledamöter. Ordförande och kassör ingår automatiskt, övriga ledamöter tillsätts vid konstitueringen.

Arbetsutskottets uppgift är:

 • att bereda styrelseärende.
 • att behandla och besluta i ärende av brådskande natur och/eller enligt särskilt bemyndigande.
 • att i övrigt företräda styrelsen mellan styrelsens sammanträden.

 

Arbetsutskottet sammanträder vid behov efter kallelse från styrelsens ordförande.

Vid arbetsutskottets sammanträden skall protokoll föras.

Arbetsutskottet är beslutsmässigt när samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst tre är närvarande.

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde skall föreläggas styrelsen.

§ 10 Förvaltning och revision

Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

Verksamhetsår är lika med kalenderår.

Kassan handhas av kassören och används för verksamheten på riksnivå. Utbetalningar avseende denna verksamhet godkänns av ordföranden och/eller den som styrelsen utser.

Föreningens förvaltning granskas av de på årsmötet utsedda revisorerna, vilka skall ha tillgång till räkenskaper och alla övriga handlingar.

Revisorerna skall efter varje kalenderår avge revisionsberättelse avseende styrelsens ekonomiska förvaltning för det gångna verksamhetsåret.

Revisorerna är berättigade att delta i alla sammankomster anordnade av styrelsen.

§ 11 Upplösning av Riksföreningen

För upplösning av föreningen fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller av två på varandra följande årsmöten därav ett ordinarie med enkel majoritet.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar efter betalning av skulder användas på det sätt som årsmötet bestämmer.

§ 12 Lokalförening

Lokalförening kan bildas på ort där medlemmar så beslutar. Lokalförening skall heta Lokalföreningen Hepatit C, LHC med region/orts/stadsdelsnamn som tillägg.

Lokalförening skall arbeta för medlemmarna enligt §§ 1 t.o.m. 4 samt nedanstående paragrafer.

§ 13 Motioner

Varje medlem har rätt att skriftligen framföra förslag till LHC:s samtliga instanser och få dem behandlade.

Motioner som skall behandlas på lokalförenings årsmöte, skall skriftligen tillställas dess styrelse 30 dagar före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över motionen.

§ 14 Lokalförenings valberedning

Skall bestå av 3 ledamöter varav en är sammankallande.

Förslag på kandidater till lokalförenings styrelse skall vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari.

Valberedningen skall vid behov komplettera nomineringarna.

Anställd i lokalförenings tjänst är ej valbar till lokalförenings styrelse.

§ 15 Lokalförenings årsmöte

Årsmöte sammankallas av lokalförenings styrelse och hålls före februari månads utgång varje år.

Kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast 4 veckor i förväg.

Extra årsmöte skall hållas inom tre veckor om revisorerna eller minst 1/4 av Lokalföreningens medlemmar så begär, samt i övrigt när styrelsen så finner lämpligt. Kallelse till extra årsmöte skall utgå minst 14 dagar i förväg. Kallelsen skall innehålla uppgift om ärende som skall behandlas vid mötet. Vid extra årsmöte får ej andra ärenden behandlas än de som angivits i kallelsen.

Vid ordinarie årsmöte skall särskilt förekomma:

 1. Öppnande av årsmöte av styrelsens ordförande eller av annan utsedd styrelseledamot.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Ansvarsfrihet för avgående styrelsen.
 10. Motioner samt förslag från styrelsen.
 11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande period.
 12. Fastställande av budget och medlemsavgift.
 13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av den övriga styrelsen.
 16. Val av suppleanter till styrelsen.
 17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
 18. Val av tre ombud till riksföreningens årsmöte och representantskap. Valbar är den som ej är ledamot i styrelsen för riksföreningen.
 19. Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen.

För att bevara kontinuiteten i styrelsen bör ej mer än 50 % av ledamöterna nyväljas samtidigt.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid sluten omröstning och lika röstetal, sker ny sluten omröstning. Kvarstår då lika röstetal sker avgörande genom lottning.

§ 16 Lokalförenings styrelse

Styrelsen väljs på årsmötet för kommande verksamhetsår eller om kompletteringsval måste ske, på annat stadgeenligt utlyst möte.

Vid kompletteringsval skall utdrag ur justerat protokoll tillställas riksföreningens styrelse.

Styrelsen består av 5, 7 eller 9 ledamöter, antalet beslutas på årsmötet.

Styrelsen konstituerar sig själv och besätter, utöver ordförande, följande funktioner; vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter.

Styrelsen har att leda, sammankalla och ombesörja arrangemangen kring möten och annan verksamhet inom lokalföreningens verksamhetsområde.

Styrelsen samlas på kallelse av ordföranden eller då minst 2 ledamöter så begär.

Styrelsen bör ha minst sex möten per år.

Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Tjänstgörande ordförande har utslagsröst.

§ 17 Lokalförenings förvaltning och revision

Lokalföreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser härtill.

Verksamhetsår är lika med kalenderår.

Lokalföreningens kassa, som handhas av kassören, används för att bekosta den lokala verksamheten.

Utbetalningar avseende denna verksamhet godkänns av ordföranden och/eller den som styrelsen utser.

Lokalförening erlägger medlemsavgift till riksföreningen baserad på medlemsantalet vid varje tidpunkt.

Förvaltning granskas av lokalföreningens egna revisorer som avger revisionsberättelse.

Revisorerna är berättigade delta i alla sammankomster anordnade av lokalföreningen.

Före mars månads utgång skall verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt justerat årsmötesprotokoll tillställas styrelsen för riksföreningen.

§ 18 Upplösning av lokalförening

För upplösning av lokalförening fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller av två på varandra följande årsmöten, därav ett ordinarie, med enkel majoritet.

Upplöses lokalföreningen skall dess tillgångar efter betalning av skulder överföras till riksföreningen.