Protokoll från RHC:s årsmöte, 30/3, 2019

 1. Magnus Strand valdes till mötesordförande och öppnade mötet
 2. Till sekreterare valdes Tove Frisch
 3. Till rösträknare valdes Michael Mogensen  (röstlängd)
 4. Utlysande av årsmötet hade gjorts stadgeenligt, d v s mer än fyra veckor före mötet
 5. Dagordningen godkändes
 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt verksam-hetsplan och ekonomisk redogörelse med resultat- och balansrapporter godkändes
 7. Revisionsberättelse godkändes (med balansräkning)
 8. Årsmötet beviljades ansvarsfrihet
 9. Motioner: Bara en, inlämnad av Tove Frisch. Ett par ändringar i stadgarna som springer ur det faktum att föreningen är mindre än tidigare. På en punkt, nämligen om majoritetsbeslut skall gälla i st f som tidigare 2/3, godkändes förslaget av 12/14 närvarande. Stadgeändringarna som helhet godkändes av samtliga närvarande.
 10. Ny verksamhetsplan för 2019 presenterades av Tove Frisch och godkändes med antalet 9/14 deltagare.
 11. Fastställande av budget för 2019 och medlemsavgift (50 kr/år, som tidigare)
 12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen, ordförande, 4 ledamöter och två suppleanter.
 13. Val av ordförande: Ny ordförande är Tove Frisch
 14. Val av styrelseledamöter: Leylufer Deniz, ledamot, Lisbeth Fransson, sekreterare, Tommy Lilo, vice ordförande och Ann-Charlotte Johansson kassör.
 15. Suppleanter: Annmari Rosenstam och Carina Karlsson
 16. Enligt de nya stadgarna valdes enbart en fristående revisor, inte medlem i RHC, nämligen Larsåke Ulfgren
 17. Valberedning: Ingen var villig, trots att antalet enligt de nya stadgarna är minskat från 3 till 2. Vi arbetar på en lösning av detta.
 18. Hedersmedlem: Ingen i år.
 19. Avtackning av avgående ledamöter, Suzanne Borén-Andersson (tidigare ordförande), Michael Mogensen (tidigare kassör) och , Magnus Strand.
 20. Mötet avslutas