RHC:S lokalföreningars stadgar

§ 1 Namn och ändamål

Föreningens namn är Lokalföreningen Hepatit C, LHC ……………….., med säte i ………………..

Organisationen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

LHC ……………….. är en ideell organisation, vars ändamål är att samla människor som har/haft hepatit C virus (HCV) eller som anhörig, och skall tillvarata deras intressen genom:

 • att med förenings- och bildningsverksamhet medverka till att bryta den isolering som medlemmarna kan drabbas av.
 • att genom sammankomster och personliga kontakter ge råd och stöd till medlemmarna.
 • att bilda opinion kring hepatit C frågor samt verka för att minimera fortsatt smittspridning.
 • att skapa och upprätthålla sådan kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal som kan vara av värde för medlemmarna.
 • att verka för vetenskaplig forskning och utveckling bedrivs om sjukdomen.
 • att samarbeta och utbyta erfarenheter med andra organisationer såväl inom som utom landet.

§ 2 Organisationens uppbyggnad

LHC ……………….. organisation är uppbyggd på följande sätt:

Riksföreningen svarar för den övergripande verksamheten samt är rådgivande organ åt lokalföreningen i deras verksamhet.

Lokalföreningen verkar på lokal nivå, och fungerar som en stödförening samt aktivt forum för dess medlemmar.

§ 3 Medlemskap

Medlem är den som erlagt fastställd medlemsavgift.

Medlemsavgift utgörs av avgift till riksföreningen.

Medlem som ej erlagt fastställd medlemsavgift under kalenderåret anses ha utträtt ur föreningen.

Utträde begärs hos styrelsen.

Medlem som brutit mot stadgarna, skadat eller motarbetat föreningen, kan uteslutas genom beslut av riksföreningens styrelse.

Medlemsregister skall på ett betryggande sätt skyddas mot obehörig insyn.

Lokalföreningens styrelse föreslår till riksföreningen utmärkelsen hedersmedlem. Medlemskapet bygger på att den tilldelade bör ha uträttat något extra ordinärt för föreningen. Beslut fattas om hedersmedlemskap på riksföreningens årsmöte.

§ 4 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgar skall fattas av årsmöte med minst 2/3 av rösterna från närvarande medlemmar eller av två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie, med enkel majoritet.

§ 5 Motioner

Varje medlem har rätt att skriftligen framföra förslag till lokalföreningens samtliga instanser och få dem behandlade.

Motioner som skall behandlas på lokalföreningens årsmöte, skall skriftligen tillställas dess styrelse 30 dagar före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över motionen.

§ 6 Valberedning

Valberedning skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande.

Förslag på kandidater till lokalföreningens styrelse skall vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari.

Valberedningen skall vid behov komplettera med kandidater.

Anställd i lokalföreningens tjänst är ej valbar till lokalföreningens styrelse.

§ 7 Årsmöte

Årsmöte sammankallas av lokalföreningens styrelse och hålls före februari månads utgång varje år.

Kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast 4 veckor i förväg.

Extra årsmöte skall hållas inom tre veckor om revisorerna eller minst 1/4 av lokalföreningens medlemmar så begär, samt i övrigt när styrelsen så finner lämpligt. Kallelse till extra årsmöte skall utgå minst 14 dagar i förväg. Kallelsen skall innehålla uppgift om ärende som skall behandlas vid mötet. Vid extra årsmöte får ej andra ärenden behandlas än de som angivits i kallelsen.

Vid ordinarie årsmöte skall särskilt förekomma:

 1. Öppnande av årsmöte av styrelsens ordförande eller av annan utsedd styrelseledamot.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Ansvarsfrihet för avgående styrelsen.
 10. Motioner samt förslag från styrelsen.
 11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande period.
 12. Fastställande av budget och medlemsavgift.
 13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av den övriga styrelsen.
 16. Val av suppleanter till styrelsen.
 17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
 18. Val av tre ombud till riksföreningens årsmöte och representantskap. Valbar är den som ej är ledamot i styrelsen för riksföreningen.
 19. Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen.

För att bevara kontinuiteten i styrelserna bör ej mer än 50 % av ledamöterna nyväljas samtidigt.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid sluten omröstning och lika röstetal, sker ny sluten omröstning. Kvarstår då lika röstetal sker avgörande genom lottning.

§ 8 Styrelse

Styrelsen väljs på årsmötet för kommande verksamhetsår eller om kompletteringsval måste ske, på annat stadgeenligt utlyst möte.

Vid kompletteringsval skall utdrag ur justerat protokoll tillställas riksföreningens styrelse.

Styrelsen består av 5, 7 eller 9 ledamöter, antalet beslutas på årsmötet.

Styrelsen konstituerar sig själv och besätter, utöver ordförande, följande funktioner; vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter.

Styrelsen har att leda, sammankalla och ombesörja arrangemangen kring möten och annan verksamhet inom lokalföreningens verksamhetsområde.

Styrelsen samlas på kallelse av ordföranden eller då minst 2 ledamöter så begär.

Styrelsen bör ha minst sex möten per år.

Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Tjänstgörande ordförande har utslagsröst.

§ 9 Förvaltning och revision

Lokalföreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser härtill.

Verksamhetsår är lika med kalenderår.

Lokalföreningens kassa, som handhas av kassören, används för att bekosta den lokala verksamheten. Utbetalningar avseende denna verksamhet godkänns av ordföranden och/eller den som styrelsen utser.

Lokalföreningen erlägger medlemsavgift till riksföreningen baserad på medlemsantalet vid varje tidpunkt.

Förvaltning granskas av lokalföreningens egna revisorer som avger revisionsberättelse.

Revisorerna är berättigade att delta i alla sammankomster anordnade av lokalföreningen.

Före mars månads utgång skall verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt justerat årsmötesprotokoll tillställas styrelsen för riksföreningen.

§ 10 Upplösning av lokalföreningen

För upplösning av lokalföreningen fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller av två på varandra följande årsmöten, därav ett ordinarie, med enkel majoritet.

Upplöses lokalföreningen skall dess tillgångar efter betalning av skulder överföras till riksföreningen.

RHC-stadgar