Det finns behandling mot hepatit C. Sedan 2014 har flera nya läkemedel godkänts och dessa innebär att den tidigare behandlingen med interferon inte längre är aktuell. Det innebär också kortare behandlingstider, färre och mildare biverkningar och bättre behandlingsresultat för samtliga genotyper.

Behandlingen är individuellt utformad och anpassas efter fler olika faktorer. Innan man påbörjar en hepatit C-behandling får man göra en leverskadeutredning på infektionsklinik, där man tar reda på hur ens lever mår.

Hur får jag behandling?

Innan man kan behandlas för hepatit C måste man genomgå en leverskadeutredning där man undersöker hur levern mår, alltså hur allvarligt skadad levern är. Man tar också reda på vilken genotyp av hepatit C patienten har och om hen har andra blodsmittor så som hepatit B och hiv. För att göra en leverskadeutredning ska man kontakta en infektionsklinik.

Behandlingsrekommendationer

I behandlingsrekommendationerna för hepatit C kan du bland annat läsa vilka patientgrupper som prioriteras för behandling, vilka läkemedel som rekommenderas för respektive genotyp och leverstatus, om behandling av patienter med hiv och om behandling av patienter med pågående eller nyligen avslutat bruk av narkotika.

läs eller ladda ner rekommendationerna här

Läs mer om läkemedelsbehandling

Läkemedel

Sedan 2014 har fler interferonfria behandlingar godkänts. Dessa har i regel kortare behandlingstid och bättre behandlingsresultat, samt färre och mildare biverkningar. De nya läkemedlen har ersatt interferonet för att behandla kronisk hepatit C.

läkemedel som används vid de olika genotyperna

Sofosbuvir

I januari 2014 godkändes sofosbuvir (Sovaldi) som är ett läkemedel för att behandla hepatit C. Sofosbuvir är en polymerashämmare och kan användas för att behandla alla genotyper av hepatit C. Sofosbuvir i kombination med ytterligare läkemedel kan användas för att behandla alla genotyper av hepatit C.

Simeprevir

I maj 2014 godkändes läkemedlet simeprevir (Olysio), ett läkemedel som används för att behandla vuxna med kronisk hepatit C genotyp 1 eller 4. Simeprevir kan kombineras med både pegylerat interferon och ribavirin, men även sofusbuvir som godkändes i januari 2014. En simeprevirbehandling är aldrig längre än 12 veckor.

Daklatasvir

Daklatasvir (Daklinza) godkändes inom EU i augusti 2014 och används för att behandla kronisk hepatit C hos vuxna med genotyperna 1, 2, 3 eller 4. Läkemedlet är godkänt i kombination med sofosbuvir eller simeprevir. Daklatasvir tas en gång om dagen och har god effekt även på patienter med framskriden leversjukdom och som tidigare inte svarat på hepatit C-behandling

Ledipasvir

Ledipasvir godkändes i oktober 2014. Läkemedlet säljs i en kombinerad tablett med sofosbuvir (Harvoni) och används för att behandla vuxna med kronisk hepatit C, genotyp 1, 3 och 4. Med ledipasvir och sofosbuvir räcker en tablett om dagen i tre månader.

Ombitasvir, paritaprevir och ritonavir + dasabuvir

I januari 2015 godkändes en 3D-behandling med ombitasvir, paritaprevir och ritonavir i en tablett (Viekirax) och dasabuvir i ytterligare en tablett (Exviera). Den kombinerade behandlingen är godkänd för vuxna med kronisk hepatit C, genotyp 1. Läkemedlet med de tre substanserna (Viekirax) kan även användas för att behandla vuxna med kronisk hepatit C, genotyp 4.

Behandlingen är interferonfri och tas i tablettform och behandlingstiden är 12 veckor för de flesta. Personer med svårt skadad lever eller som genomgått levertransplantation kan behöva behandlas i 24 veckor.

Behandlingen är också godkänd för personer med dubbelinfektion (hepatit C och hiv). Substitutionsbehandling med metadon eller buprenorfin är inget hinder för att behandlas.

Frågor om användning av läkemedel

Om du har frågor angående dina mediciner, hur de fungerar, hur du ska dem och förvara dem eller frågor om biverkningar och användning av läkemedel, kan du ringa till Läkemedelsupplysningen 0771-46 70 10.